TCAS’64 ม.วลัยลักษณ์ รอบแอดมิชชั่น รับ 38 หลักสูตร 2,280 คน

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1,2)  ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/   ใน 13 สำนักวิชา 38 หลักสูตร จำนวน 2,280 คน ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ 

สำนักวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ รับ 650 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 62 คน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสากรรมอาหาร  120 คน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 215 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 35 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 400 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 48 คน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 155 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 280 คน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 10 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 245 คน และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 40 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

 

เกณฑ์การพิจารณา

– ผลคะแนน GAT/PAT

– ผลคะแนน วิชาสามัญ

– ผลคะแนน O-NET

 

การสมัคร

– สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

– เลือกสมัครได้ 10 อันดับ

 

กำหนดการ

รับสมัคร : 7- 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 26-27 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 2564 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ)

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 5-10 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/      โทรศัพท์ 0 7567 3101-5