มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัล การประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์
อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์

วันนี้ (1 มิ.ย ’64 ) อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์  เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ส่งนักศึกษาที่ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 ผ่านโปรแกรม ZOOM ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประกวดของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลในเวทีดังกล่าว เป็นดังนี้

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ.2563

1.นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia

 2.นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ.2564

1. นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ร้านเพลิน นครศรีธรรมราช 

2.นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว Executive of Human Resources  บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดีเด่น

ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 คนจะเดินทางเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. โดยวันเวลาสถานที่กระทรวงอว.จะแจ้งให้ทราบหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายต่อไป

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพSearch: