สุดยอด! นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คะแนนสอบวัดความรู้เคมี อันดับหนึ่งระดับประเทศ!

Facebook
Twitter
LinkedIn

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ได้ทำการจัดสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 16 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีทั่วประเทศ โดยเป็นครั้งแรกที่ทางสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้สาขาวิชาเคมี แบ่งเป็น 4 แขนงวิชา คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ โดยทุกแขนงวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลและเข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ และเน้นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเน้นความรู้ทางวิชาการในทุก ๆ แขนง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ได้ประกาศผลการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 16 ออกมาแล้ว ปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 มีผลคะแนนสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 16 โดยมีคะแนนรวมสูงที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละแขนงของประเทศไทยดังนี้

นายสิรวิชญ์ กำเนิดมณี

มีคะแนนรวมสูงที่สุดในประเทศไทย และมีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry Physical Chemistry และ Biochemistry สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

 

นายศุวิจักขณ์ พันธนิตย์

มีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry และ Inorganic Chemistry สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย

 

นายธกร ภู่ทรัพย์มี

มีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนด้วย