ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรม Infographic เพิ่มทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม Infographic เพิ่มทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูล ด้วย Infographic ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีคุณ กรกช บุญอมร รักษาการแทนหัวหน้างานผลิตคอนเทนส์ สื่อดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 17 คน และคุณพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว เป็นวิทยากร พร้อมทีมงาน Walailak Channel ร่วมดูแลให้คำแนะนำตลอดการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา