ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ “เรียนรู้ TCAS’65 ก่อนใครอย่างฉับไวที่ ม.วลัยลักษณ์” ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา จัด“โครงการเรียนรู้ TCAS’65 ก่อนใครอย่างฉับไวที่ ม.วลัยลักษณ์” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์แนะแนว จำนวนกว่า 760 คน จาก 350 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันการศึกษาสู่สถาบันแห่งคุณภาพ” ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565” และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมและปิดโครงการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการอบรมให้คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสอนออนไลน์และการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อม TCAS ปี 2565 ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มาร่วมแชร์ข้อมูล ทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆได้มีความรู้ ความเข้าใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องสถานการณ์ของโลกปัจจุบันยังน่ากลัวเพราะมีประชากรโลกติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้สถาบันการศึกษาของไทยทั่วประเทศต้องสอนออนไลน์ การจัดอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจหรือ เรียนรู้ TCAS’65 แก่คณะครู อาจารย์ โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อหวังจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กประถม ซึ่งอาจจะมีปัญหาการเรียนออนไลน์มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหรือระดับมัธยมศึกษา ในขณะเดียวกันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ต้องปรับตัวในภาวะโรคระบาดนี้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในปีหน้าเช่นกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินหน้าต่อไปในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เช่นกัน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา สามารถรับนักศึกษาได้มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา จำนวน 3,104 คน แต่ที่น่ายินดีกว่าคือ มีนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 3.20 และเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐาน 49.3% นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ม.วลัยลักษณ์ในรอบ 5ปีที่ผ่านมา ซึ่งการพลิกโฉมสถาบันการศึกษา สู่สถาบันแห่งคุณภาพ โดยใช้กรณี ม.วลัยลักษณ์เป็นกรณีศึกษา หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนากับโรงเรียนของท่านได้

เรียนรู้ TCAS’65 ก่อนใครอย่างฉับไวที่ ม.วลัยลักษณ์ 

          ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายพิเศษของอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ทำให้ทราบว่ามีปัจจัย 5 อย่างที่จะนำสถาบันการศึกษาสู่สถาบันแห่งคุณภาพ ปัจจัยแรก คือ คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งขณะนี้ทราบว่าโรงเรียนต่างๆได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น 2.คุณภาพผู้เรียน 3.คุณภาพผู้สอน 4.ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ 5.การบริหารสถานศึกษา ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านอธิการบดีได้ปฏิบัติจริงจนทำให้ ม.วลัยลักษณ์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ.บรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเมื่อ ทปอ.มีความเห็นชอบให้ดำเนินการรับนักศึกษาที TCAS ปี 2565 ม.วลัยลักษณ์จึงได้รีบดำเนินการให้ผู้บริหาร และอาจารย์แนะแนวได้รู้ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดต่อให้นักเรียนของท่านต่อไป สุดท้ายนี้อยากเรียนทุกท่านว่า “ม.วลัยลักษณ์มีความพร้อมและความมุ่งมั่น จริงจังในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่จะทำให้นักเรียนของท่านที่มาศึกษาต่อกับเราสามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน”

ข่าวและภาพ โดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์