ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมทีมออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn
ประชุมทีมออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมทีมออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนประกาศกำหนดการใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการประชุมทีมออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาลุกา เอมเอก อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย นายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่จากส่วนสื่อสารองค์กร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 หน่วยงาน ก่อนการประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงเดือน กันยายน 2564