ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม” นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดยส่วนสื่อสารองค์กร  ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65  เตรียมตัวให้พร้อม” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า ได้รับทราบและเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเรียนรู้ “ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน จาก 60 จังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live : Walailak Channel และได้รับความร่วมมือถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีฯ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครศรีฯ (สวท.) ไปด้วยพร้อมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์           โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565”อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษในห้วข้อ “เรียนรู้ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ประจำปี 2565 ของ มวล.ซึ่งขณะนี้งทาง ทปอ.ได้มีข้อสรุปเรื่อง TCAS’65 เป็นที่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS จาก ทปอ.มาเป็นวิทยากรบรรยายให้นักเรียนเข้าใจว่า ปี 2565 นี้จะต้องเตรียมตัวเองอย่างไรในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ตนเป็นอธิการบดีและผู้บริหาร มวล. อยากบอกกับนักเรียนและผู้ปกครองว่า “เรามุ่งมั่นมากที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย” และมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลก ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและคุณภาพว่าต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีจริงถึงจะมีอันดับโลกได้ คำว่าคุณภาพ ของ มวล. เป็นคุณภาพในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเรียนการสอน มีอาจารย์ได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนมืออาชีพ (UKPSF) จากประเทศอังกฤษ จำนวน 399 คน มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีห้องเรียนอัจฉริยะที่กำลังปรับปรุงใหม่เพิ่มอีก 72 ห้อง รวมเป็น 173 ห้อง เน้นการสอนแบบใกล้ชิดในห้องเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 40 ที่นั่ง มีห้องปฏิบัติการ (Digital Lab) ที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการ กำหนดให้หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแลจะต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกอย่างน้อย 90% ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบวัดความรู้ EXIT-EXAM อย่างน้อย 90% และ มวล.ยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวันได้ โดยการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนนักศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนภาษาจีนเป็นอีกทางเลือกเพิ่มเติมได้ และมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัว ทำให้สถิติของปีที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาตกออก เท่ากับ 0% เป็นไปตามเป้าหมายการ Set Zero เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้ว่าเราดูแลนักศึกษาอย่างดี นอกจากคุณภาพด้านการศึกษาแล้ว คุณภาพการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่สำคัญเช่นกัน มวล.เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีสวนสาธารณะที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย มีหอพักที่ทันสมัยสวยงามและมีความปลอดภัย มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานทุกชนิดกีฬาให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่ออีกว่า ปีที่แล้ว มวล.สามารถรับนักศึกษาได้มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาจำนวน 3,104 คน ที่สำคัญคือคุณภาพของนักเรียนที่เข้ามามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.2 และเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนมาตรฐานหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดในประเทศเข้ามาเรียนกับเรามากขึ้นถึง 49.3% ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า สิ่งที่ทำให้นักเรียนสนใจ มวล.มากขึ้นคือ 1) มีหลักสูตรน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการ 2) นักเรียนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และ 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามมากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สวยงาม และใหม่ ทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้นักเรียนสนใจมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้น

 “ด้วยทั้งหมดนี้อยากบอกนักเรียนทุกคนว่า เราทุกคนมีความฝันอยากจะเรียนในที่ที่ดีที่สุด วันนี้ผมในฐานะอธิการบดีจึงตั้งใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยวลักษณ์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะตอบโจทย์การเรียนอย่างมีความสุขได้ เพราะการเรียนอย่างมีความสุข คือ การเรียนในสิ่งที่ชอบ ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยากให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พยายามที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุตรหลานของท่านสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันสูง ผมในนามของอธิการบดีและผู้บริหารคณาจารย์ทุกคนสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านให้เหมือนบุตรหลานของเรา นี่คือคำมั่นสัญญา” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกล่าว

 Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม

Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
ภาพโดย นายบรรพต ใบมิเด็น
ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์