ติดต่อสอบถาม

 1. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ
  • งานแผนงาน/ งบประมาณ/ งานเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
  • นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว โทร. 0 7547 6323
  • งานสารบรรณ/งานธุรการ 
   นางเจนจิรา พุมดวง โทร. 0 7547 6321 
 2. งานกิจกรรมสัมพันธ์ ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
  • นางสุภาณี เพชรานันท์ โทร.0 7547 6322
  • นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา โทร. 0 7547 6317
  • นางสาวจริยา สุขชื่น โทร. 0 7547 6316 งาน Operator กลาง
 3. งานผลิตสื่อคอนเทนต์ สื่อดิจิทัล และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • นายกรกช บุญอมร โทร.0 7547 6325
  • นายโกศล ช่วยอุปการ โทร. 0 7547 6326
  • นายพงศ์พิพัฒน์ พรหมแก้ว
  • นายจักรกฤษณ์ สงดำ
  • นายอภิลักษณ์ เธียรปรีชา
  • นางเจนจิรา พุมดวง โทร. 0 7547 6327 งานประสานงานผลิตรายการ
 4. งานข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อสมัยใหม่ และการจัดการเว็บไซต์
  • นายธีรพงศ์ หนูปลอด โทร. 0 7547 6319 งานจัดทำข่าว บันทึกภาพข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • นางสาวชลธิชา ปานแก้ว โทร. 0 7547 6318 งานจัดทำข่าว บันทึกภาพข่าว สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • นายบรรพต ใบมิเด็น โทร. 0 7547 6320 งานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์