ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อยากให้หน่วยงาน “ปัง” ฟังทางนี้กับ Digital Branding

Facebook
Twitter
LinkedIn
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Digital Branding

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ตามแผนงานโครงการ Walailak Knowledge Sharing เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก ภายใต้หัวข้อ : การสร้างแบรนด์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบุคคล จากแนวคิดสู่การปฏิบัติบนโลกดิจิทัล

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live : Walailak Channel

          กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อยากให้หน่วยงาน “ปัง” ฟังทางนี้กับ Digital Branding ในครั้งนี้มีอาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์” อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม บรรยายในหัวข้อ “การตลาดดิจิทัล เทรนด์และช่องทางการสื่อสาร” และ อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “เว็บไซต์และ SEM”