ภาพรวมการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษา 1/2564 นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.04 สูงเป็นประวัติการณ์