นางสุนีย์ รัตนสุภา ผู้ปกครองนางสาวชุติมา รัตนสุภานักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์