ม.วลัยลักษณ์ submit THE Impact Rankings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ submit THE Impact Rankings เป็นปีที่ 2 เพื่อสมัครเข้ารับการจัดลำดับ THE Impact Rankings ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการสมัครเข้ารับการจัดลำดับ THE Impact Rankings ในปี 2564 หรือในปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือก SDGs ที่มีผลงานดีที่สุด จำนวน 9 SDGs จากทั้งหมด 17 SDGs ประกอบด้วย SDG2: Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย) , SDG3: Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี), SDG4: Quality Education (คุณภาพการศึกษา), SDG6: Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล), SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม), SDG14: Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) และ SDG17: Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) สำหรับ SDG ที่เพิ่มขึ้นในการ submit ครั้งที่ 2 คือ SDG 11: Sustainable Cities and Communities (การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน และ SDG12: Responsible Consumption and Production (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน)  โดย THE จะประกาศผลการจัดอันดับในเดือนเมษายน 2565

ข่าวโดยนางจิราพร กาฬสุวรรณ    ศูนย์กิจการนานาชาติ