ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นที่ปรึกษาในการทำเวิร์คช็อป โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ทมอ.) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 19 ที่นั่ง ชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษา