ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จ UKPSF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อฯ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และต้อนรับฯและฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนฯ ร่วมกำกับเวที การถ่ายทอดสดและทำข่าวพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่มีอาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนตามกรอบ UKPSF กว่า 90% มากที่สุดในประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Walailak Channel ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“การปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ในฐานะรองอธิการบดีผู้กำกับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการและอาจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวสรุปผลจากการนำระบบ UKPSF มาใช้กับการเรียนการสอนของม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย Mr.Lan Hall , Head of Membership (International), Adcance HE ,Ms.Kathy Wright, Asistant Director ,Knoeledge ,Innovation and Delivery (KID),Advance HE และ Assoc. Prof. Dr. Andy Hudson , Advance HE Consultant ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ม.วลัยลักษณ์และผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน UKPSF ทั้งหมด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “UKPSF กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย”

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอาจารย์ผู้สอนผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 450 คนคิดเป็นร้อยละ 95.88 ต่ออาจารย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564) แบ่งเป็นระดับ Fellow  จำนวน 393 คน ,Senior Fellow จำนวน 56 คน และ Principal Fellow จำนวน 1 คน ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาววลัยลักษณ์ที่ได้มีระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับสากลเช่นนี้ไว้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาทุกคน