ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (29 มีนาคม 2565)  โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวาระโอกาสอันสำคัญ และเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น

จากการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 133 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน  58 ชิ้นงาน

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary”  ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสุธิมนต์ สีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 754 76320

รางวัลชนะเลิศ ผลงานนายสุธิมนต์ สีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ผลงานนายวีระพงษ์ อมรสิน กรุงเทพมหานคร


 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงานนายธานี เหมือนนุช จังหวัดชลบุรี