ประกาศผลแล้ว!! การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์  (มวล.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary”   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานในการตัดสิน

ประกาศผลแล้ว!! การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลแล้ว!! การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโอกาส 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (29 มีนาคม 2565) และเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 133 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน  58 ชิ้นงาน และทางคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โอกาสนี้ส่วนสื่อสารองค์กร มวล.ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมการประกวดในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20646