ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรบินสัน นครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหารโรบินสัน นครศรีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ให้การตัอนรับนางสาวปิยะรัตน์ ดำแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน นครศรีธรรมราชในโอกาสเข้าพบสวัสดีและสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา