ดร.กภ.สราวุธ จันทร์แสง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์