อาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาแอ่ว มวล.

 อาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาแอ่ว มวล.

          วันนี้ (26 เมษายน 2565) รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 13 คน นำโดย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยจัดการต้อนรับ ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้นำคณะเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนั่งรถไฟฟ้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย
อาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาแอ่ว มวล.