โคชชิ่งแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

Coaching

รศ.ดร. สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พบปะหารือแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณสุภาณี  เพชรานันท์ คุณธีรพงศ์  หนูปลอด และคุณอุดรรัตน์  ธรรมดา เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมพูดคุยเป็นการเบื้องต้นก่อนที่จะประชุมหารือในการจัดทำแผนงาน/งบประมาณการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างเป็นทางการต่อไป