DCC สัญจรหน่วยงานสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

เมื่อเร็วๆ นี้ (19 พฤษภาคม 2565) ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรร่วมพบปะปรึกษาหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในกิจกรรม/โครงการ “DCC สัญจรหน่วยงาน” ตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ/ยุทธศาสตร์ การสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยปรึกษาหารือ