ดร.สิรนุช เหมทานนท์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (ปริญญาตรี) รุ่น 6 (ปริญญาโท MIT) รุ่น 4 (ปริญญาเอก MIT)