ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School

 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน  : Walailak  to School เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์แนะแนว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเรียนอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุข” โดยมีใจความสำคัญว่า เส้นทางของการประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ความสำเร็จในการเรียนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเรียนให้ได้อันดับ Top 5 ของห้องหรือสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของจังหวัดหรือของประเทศ หรือเป้าหมายของการเป็นนักกีฬา เช่น จะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นต้น เมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วจะต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ต้องมีวินัย ด้วยการกำหนดแผนประจำวันว่าจะทำอะไร เมื่อไหร่และทำตามนั้นอย่างมีวินัย เพราะหากไม่มีวินัยยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ 3.มีความรับผิดชอบสูง อนาคตเป็นของเรา ต้องรับผิดชอบทั้งตัวเราเองและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 4.การทำงานหนัก ดังเช่นที่ แจ็ก หม่า ผู้ก่อตั้ง อาลีบาบา ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อวานผมทำงานหนัก วันนี้ทำงานหนักกว่า และพรุ่งนี้จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก โดยหวังว่าวันมะรืนนี้จะเป็นวันที่สวยงาม” ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่านการทำงานหนักมาทั้งสิ้น ความสำเร็จจึงเป็นผลผลิตของการทำงานหนัก และ 5.ต้องเป็นคนมีภาวะผู้นำ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จ