ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

 

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 เพื่อร่วมพบปะ เรียนรู้ในบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี