สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร “สานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลา” ประจำปี 2566 เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา พร้อมรายงานความสำเร็จและพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้ชาวท่าศาลารับทราบและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” มีนายเอกชัย  สุนทร นายอำเภอท่าศาลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อำเภอท่าศาลา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา ชมรมแอโรบิกอำเภอท่าศาลา ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามแผนงานประจำปี ที่ส่วนสื่อสารองค์กรจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และภาคีเครือข่ายในอำเภอท่าศาลา เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และพัฒนาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอำเภอท่าศาลา   และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมในวงกว้าง งานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการเติบโตของอำเภอ จังหวัด และประเทศอย่างมั่นคง

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของนักศึกษาชมรมนาฏศิลปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมัคคุเทศก์จาก อสม.อำเภอท่าศาลานำผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมหอชมฟ้า อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย