อาจารย์ ดร.ดาริน รุ่งกลิ่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 8