ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ระบบสารสนเทศ 7 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมด้วยนางโสภิดา  พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางสาวหัฎฐกานต์  กรัณย์ไพศาล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบสารสนเทศ 7 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

– งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ โดยส่วนอำนวยการและสารบรรณ

– งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โดย ศูนย์บริการการศึกษา

– งานระบบสารสนเทศงานพัฒนานักศึกษา โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

– งานระบบสารสนเทศงานการเงินและการบัญชี โดยส่วนการเงินและบัญชี

– งานระบบสารสนเทศงานพัสดุ โดยส่วนพัสดุ

– งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

– งานระบบสารสนเทศงานห้องสมุด โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา