ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลาการงานผลิตสื่อและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel พร้อมร่วมทำกิจกรรมและศึกษาหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ณ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์