ผู้บริหาร ส่วนสื่อสารองค์กร รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในกองทุน WUIES

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร. มงคล ธีระนานนท์  ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันรับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากคุณไพโรจน์ และ คุณวรารัตน์ คิดใจเดียว บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) สมทบกองทุน Walailak University International Exchange Scholarship (WUIES) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ในระยะสั้น

กองทุน WUIES เป็นกองทุนที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินการภายใต้คำแนะนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาไว้ใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่จะดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ในระยะสั้น

ปัจจุบันกองทุน WUIES มียอดเงินบริจาครวม 33,000 บาท เก็บไว้ที่บัญชีของมหาวิทยาลัย และยังคงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดเวลา ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคสามารถสมทบกองทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาท่าศาลาเลขที่บัญชี 828-114776-8 หรือ บริจาคได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารสหกิจศึกษา ชั้น 2

ทั้งนี้หลังการบริจาคท่านสามารถส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ E-mail: interaffairs.wu@gmail.com หรือประสานงาน ผศ. ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  โทรศัพท์097-391-4282  E-mail: patnarintra@gmail.com

ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตั้งเเต่ 100,000 บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้ ตามลำดับขั้นและยอดเงินการบริจาค ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 ต่อไป