ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมบุคลากร ได้ร่วมรับฟังข้อมูลเชิงนโยบายในหัวข้อ “มุมมอง การพัฒนาส่วนสื่อสารองค์กร…มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง” จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมนี้ได้ร่วมระดมความคิดเพื่อจัดทำ “ข้อตกลงตามคำรับรอง” ประจำปี 2567 รวมทั้งร่วมรับทราบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำเสนอแผนการดำเนินการของแต่ละงาน (งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานผลิตสื่อและสารสนเทศ และงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกด้วย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน “กระบวนการจัดซื้อ/จ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยได้รับเกียรติจากคุณปิยวัชน์       คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพบปะให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยดียิ่ง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างพลังกาย-พลังใจในการทำงานร่วมกัน DCC-Teamwork โดยมีคุณพิเชฐ กรดกางกั้น เจ้าหน้าที่ฯ สำนักวิชาการบัญชีและการเงินและทีมงาน รับหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหน่วยงาน

อนึ่ง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2567 “Walailak Brings Us Together” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นการเพิ่มความรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับบุคลากรและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป