ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร” เยือนศูนย์บริการวิชาการ

 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เพื่อร่วมพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อสนองตอบภารกิจในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับด้วยดียิ่งจากอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ให้เกียรติร่วมพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การับนักศึกษาจากท่านอธิการบดี ยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตลอดจนกลยุทธ์การทำงานในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย สื่อและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงได้บอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากกระบวนการทำงานในการสื่อสารการรับนักศึกษา

นอกจากนั้น ส่วนสื่อสารองค์กรและศูนย์บริการการศึกษาได้สร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน โดยเน้นเรื่องการสื่อสารข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและทันการณ์ ผ่านสื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย และงานโอเปอร์เรเตอร์  ทั้งนี้ จะได้ประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการร่วมกันได้เป็นอย่างดี