อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ดังนี้ 1) นางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ในโอกาสได้ผ่านการประเมินสาขา นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5 และ2) นายโกศล ช่วยอุปการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ได้ผ่านการประเมินสาขา นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดี