ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ NBT

เมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปพูดคุยในรายการระเบียงใต้ ตอน “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปพูดคุยในรายการ ตอน “โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีคุณอุมาภรณ์ อำภาสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์