ส่วนสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งวิทยฐานะ

ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้ “เรื่องการจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งวิทยฐานะ โดยมี ดร.เพ็ญนภา วัยเวก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรในส่วนสื่อสารองค์กรทุกคนได้มีความเข้าใจในการจัดทำคู่มือเพื่อขอตำแหน่งวิทยฐานะ ทั้งกระบวนการ ขั้นตอน การเลือกหัวข้อการทำคู่มือ ตลอดจนการคิดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย