ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9” (SoTL9)

 

 

ส่วนสื่อสารองค์กร  นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และนายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เป็นตัวแทนคณะทำงานฝ่ายสื่อและประสัมพันธ์ เข้าประชุมหารือร่วมกับฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนและการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teachingand Learning : SoTL9) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์กิจการนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 

การจัดโครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teachingand Learning : SoTL9) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาได้ร่วมส่งผลงานประกวดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ และเกียรติบัตร ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (วารสารได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์