ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ศึกษาและเยี่ยมชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฟังการบรรยายเรื่อง “พลเมืองกับการพัฒนาสังคม” จาก อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบริการทางเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา