ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

 

 

วันนี้ ( 26 มกราคม 2567 ) ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และ 5/6 แผนการเรียนนิเทศ-อักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้รับการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชานิติศาสตร์ รวมถึงเยี่ยมชมศาลจำลอง และ หอชมฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย