ส่วนสื่อสารองค์กร สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างาน งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ คุณกรกช  บุญอมร  หัวหน้างาน งานผลิตสื่อและสารสนเทศ   ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

 

1) คุณธานินทร์ ทองขโชค ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 2) คุณพิทักษ์ ทองชุม รักษาการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระขายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และ3) คุณกชณิภา นิลเขต ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมเยือนสวัสดีปีใหม่ 2567 และปรึกษาหารือในการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีได้ร่วมพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับนักศึกษา TCAS67 และผลงาน ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน อีกด้วย