ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์

 

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 77 คน ในโอกาสเข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์โรงเรียน จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การโดยการเข้าร่วมการอบรมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์โรงเรียน ในครั้งนี้ ทางส่วนสื่อสารองค์กรได้ให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะในหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” และ “การถ่ายภาพและสร้างคลิปด้วยมือถือ” โดยแบ่ง นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามความสนใจ โดยมีพี่ ๆ บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้ฝึกสอน และนักศึกษา Brand Ambassador ร่วมเป็นพี่เลี้ยง

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คุณครูรู้สึกประทับใจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก พร้อมได้ชื่นชมในคุณภาพบัณฑิต เชื่อมั่นในเรื่องการจัดการเรียนสอน ซึ่งโรงเรียนธิดาแม่พระ มาเยี่ยมและร่วมกิจกรรมของวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี นักเรียนเลือกเรียนต่อที่ ม.วลัยลักษณ์ ในทุก ๆ ปี