ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับอาจารย์เข้านิเทศฯ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร

 

ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และนายบรรพต ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เดินทางมานิเทศน์นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 19 เมษายน 2567 รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน โดยมีนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาจากหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอับดุลรุซดาน หะมิ ฝึกปฎิบัติงานผลิตสื่อฯ และนางสาวธิญาดา อุ่นเรือน ฝึกปฏิบัติงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

 

ในระหว่างการสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้นำความรู้จากห้องเรียนมาฝึกประสบการณ์ทำงานจริง โดยการทำงานและแก้ปัญหาอย่างคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารระหว่างทีมงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการนำเสนอผลงาน เพื่อนำข้อเสนอแนะจากนักศึกษาหรือองค์กรที่นักศึกษามาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในอนาคต

 

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและความรู้ในสถานที่ทำงานจริง โดยการได้รับคำแนะนำและทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์ในวงวิชาชีพการทำงาน ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้สามารถรับชมตัวอย่างผลงานนักศึกษาทั้ง 2 คนได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 

คาปิบาร่าดังเพราะอะไร? (อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ผลงานนักศึกษา นายอับดุลรุซดาน หะมิ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ https://www.facebook.com/walailakchannel/posts/pfbid0meu12MHWifNW9XerJ1zjC3TMWUpn1s1zKwYDWXgtjHCo9Atn2t4gA6HnenpLtyqbl

 

ออกแบบกราฟิกปกข่าว ผลงานนักศึกษา นางสาวธิญาดา อุ่นเรือน หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ https://www.facebook.com/photo/?fbid=797974039038699&set=a.635983661904405