ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม“DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.”เยือนศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมหัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และงานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “DCC สัญจร สื่อสาร-สร้างสรรค์ มวล.” เพื่อร่วมพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อสนองตอบภารกิจในการเป็น Digital University และกลยุทธ์การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยง สนับสนุนในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับด้วยดียิ่งจากอาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรแต่ละฝ่ายร่วมพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานในการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดมุ่งหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการใช้งานเพื่อการสื่อสารผ่านโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การพัฒนาระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Visit เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์และให้บริการที่ดีแก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชนภายนอก

นอกจากนั้นได้ร่วมหารือถึงอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยสูงและมีพื้นที่เพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งได้พูดคุยเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เพื่อผลได้ต่อการรับนักศึกษา สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชำนาญการร่วมกันได้เป็นอย่างดี