อาจารย์ ดร.ธีรภัทร มาแจ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์