ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Channel Rising Star 2024 ค้นหานักสื่อสารยุคดิจิทัล

ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ จัดกิจกรรม Walailak Channel Rising Star 2024 เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถและสนใจในงานด้านพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าว ถ่ายภาพนิ่งผลิตแบนเนอร์ และลงเสียงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และมีโอกาสได้ร่วมผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วม ณ สตูดิโอ Walailak Channel ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 29 คน โดยผู้บริหารได้ร่วมพูดคุยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ร่วมผลิตสื่อ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ หัวข้อ“จิตวิทยาการสื่อสาร และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ” โดยบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการ Casting ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ดำเนินรายการ ลงเสียงข่าว,สปอต และถ่ายภาพนิ่ง กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ Walailak Channel Rising Star 2024 ไม่เพียงแค่ได้รับประสบการณ์แต่ยังได้พัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลอีกด้วย

ทั้งนี้ Walailak Channel เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว สาระบันเทิงและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และกิจกรรม Walailak Channel Rising Star 2024 จะเป็นเสมือนเวทีหนึ่งให้กลุ่มนักศึกษา ได้ผลิตสื่อคอนเทนต์ที่หลากหลายและสื่อตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ได้รับความสนใจจากกับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น