ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Walailak Knowledge Sharing “กลยุทธ์การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ตามแผนงานโครงการ Walailak Knowledge Sharing ของส่วนสื่อสารองค์กร โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร” : การสื่อสารข้อมูล การเตรียมความพร้อม หลักการ – มารยาทการรับโทรศัพท์ การตอบข้อซักถาม และกลยุทธ์การรับมือคู่สนทนาด้วยรอยยิ้ม จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้มาติดต่องานด้วยความประทับใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปกรณ์ รักยงค์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโสบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน จากกว่า 30 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา