ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนองานโครงการบริการวิชาการ อพ.สธ. ประจำปี 2566 ในกิจกรรม Show & share ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ อพ.สธ.ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นางงสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนองานโครงการบริการวิชาการ อพ.สธ. ประจำปี 2566 ในกิจกรรม Show & share ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ อพ.สธ.ประจำปี 2567

อนึ่ง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Show & Share นำเสนอผลการวิจัยและบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2567 สำหรับผู้วิจัยและผู้รับทุน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดการนำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Persentation เพื่อนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปเผยเเพร่สู่สังคมวงกว้าง ผ่านเว็บเพจและเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัย นำไปสู่ความร่วมมือและยกระดับต่อยอดงานวิจัยตามเป้าประสงค์ที่ อพ.สธ. ซึ่งเป็นเจ้าของเเหล่งทุนมุ่งหวังไว้ โดยจัดในระหว่างวันที่ 25- 26 เมษายน 2567