ภาพปก 5ส green
ภาพการ์ตูน 5ส

แผน & ผล

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

 

1. ทบทวนเป้าหมาย จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส  Green  ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการ   5 ส  Green  ประจำหน่วยงาน

ตุลาคม 2566

   

ผู้ช่วยอธิการบดี

ส่วนสื่อสารองค์กร

2. Mini  Cleaning  การตรวจประเมินตนเอง

ตุลาคม – ธันวาคม 2566

   

พนักงานทุกคน

 

3. Big Cleaning ตนเองและพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2566

   

พนักงานทุกคน

 

4. กรรมการหน่วยงานตรวจประเมิน

ธันวาคม 2566

   

จินตนา/มนฤทัย/

ธีรพงศ์

5. ส่งคะแนนตรวจประเมินหน่วยงาน  Self audit ครั้งที่ 1

ธันวาคม 2566

   

เจนจิรา

6. Kick –off 5ส Green กิจกรรม Big Cleaning  Day ประจำปี 2567

 

มกราคม 2567

  

พนักงานทุกคน

7. ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ 5ส ที่ประชุมประจำเดือน หน่วยงาน ทราบทุกเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2566

มกราคม -มีนาคม 2567

เมษายน – มิถุนายน 2567

กรกฎาคม-กันยายน 2567

พนักงานทุกคน

 

8. Mini  Cleaning  การตรวจประเมินตนเอง

 

 

มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

มีนาคม 2567

  

พนักงานทุกคน

 

9. Big Cleaning ตนเองและพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบ

 

มีนาคม 2567

  

พนักงานทุกคน

 

10. กรรมการหน่วยงานตรวจประเมิน

 

 

มีนาคม 2567

  

จินตนา/มนฤทัย/ธีรพงศ์

11. ส่งคะแนนตรวจประเมินหน่วยงาน  Self audit ครั้งที่ 2

  

เมษายน 2567

 

เจนจิรา

12. Mini  Cleaning  การตรวจประเมินตนเอง

  

เมษายน –มิถุนายน 2567

 

พนักงานทุกคน

13. . Big Cleaning ตนเองและพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบ

  

พฤษภาคม 2567

 

พนักงานทุกคน

14. รับการประเมินตรวจพื้นที่ ครั้งที่ 1

  

พฤษภาคม 2567

 

กรรมการกลาง

 

15. รับการประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส Greem โดยคณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัย

   

สิงหาคม 2567

กรรมการกลาง

 

16. สรุปดำเนินงานกิจกรรม 5ส

   

กันยายน 2567

เจนจิรา

 

หมายเหตุ :  ที่ประชุมประจำเดือนส่วนสื่อสารองค์กร แจ้งทราบเรื่อง 5ส เดือนละ 1 ครั้ง

     

 

 

แผน & ผล (เพิ่มเมนูปี 2566 และ 2567)

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการ Salf Audit 5ส Green 

ประจำปี 2567 คะแนนที่ประเมิน 5
ประจำปี 2566 คะแนนที่ประเมิน 5

ผลการ Self Audit 5ส Green

ผลการประเมิน 5ส Green

ปี 2565 ส่วนสื่อสารองค์กร ได้รับรางวัล
“5S MODEL AWARD 2022”

ผลการประเมิน

ประจำปี 2564
4.98 คะแนน
 • รางวัล 5ส ดีเด่น
ดีเด่น

ผลการประเมิน

ประจำปี 2563
5.00 คะแนน
 • รางวัล 5ส ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน

ประจำปี 2562
5.00 คะแนน
 • รางวัล 5ส ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน

ประจำปี 2561
5.00 คะแนน
 • รางวัล 5ส ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน

ประจำปี 2560
5.00 คะแนน
 • รางวัล 5ส ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการดำเนินงาน

มาตรฐาน

รายละเอียด

มาตรฐานที่ 1

บอร์ดประจำหน่วยงาน

หน้าเว็บไซต์ 5ส สื่อสารองค์กร

 

 1. แสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล โดยจัดแสดงข้อมูลในเว็บไซต์หน้าหลักของหน่วยงาน ระบุว่า”5ส Green หรือ Green 5s (ชื่อหน่วยงาน)”
 2. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส หน่วยงานพร้อมรูปถ่าย
 3. มีข้อมูลแสดงการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
 4. มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับคะแนนความพึงพอใจ หรือร้อยละการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
 5.  มีแผนปฏิบัติงาน 5ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้
 6. มีข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส Green ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง
 7. มีรูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 5สของหน่วยงาน ก่อนและหลังการประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน
 8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

มาตรฐานที่ 2

ป้ายบ่งชี้

ป้ายผลักประตู ป้ายดึงประตู

 1. มีป้ายบ่งชี้สถานะสิ่งของ/กิจกรรมที่กำลังดำเนินการตามความจำเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม รอจำหน่าย อุปกรณ์ชำรุด ป้ายระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดัง push pull) เป็นต้น ควรมีรูปแบบเดียวกัน
 2. มีป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่เสี่ยง อันตราย เช่น ระวังลื่น พื้นชำรุด ระวังวัสดุตกหล่น เป็นต้น
 3. ป้ายบ่งชี้ตามข้อ1 และข้อ 2 อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็น ได้อย่างชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน
 4. การบ่งชี้ต้องมีการระบุทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
 5. มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ เช่น รายการสิ่งของ หรือสถานที่บ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาในการ ดำเนินงาน และการอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้จากกรรมการกลาง)

มาตรฐานที่ 3

โต๊ะทำงานและเคานเตอร์

เคาท์เตอร์ โต๊ะสำนักงาน

 1. ป้ายชื่อ
 2. ของใช้ส่วนตัว
 3. อุปกรณ์สำนักงาน
 4. การจัดเก็บอุปกรณ์ใต้โต๊ะ
 5. ในภาพรวมโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และ เคาน์เตอร์มีความสะอาดเรียบร้อย
 6. การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน ให้ จัดทำเป็นแผนภาพแสดงผังการจัดวาง/ การจัดเก็บ

มาตรฐานที่ 4

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร

 1. มีการจัดทำผังบอกตำแหน่งการจัดวางตู้ พร้อมระบุ ชื่อผู้รับผิดชอบ และรหัส โค๊ตของแต่ละตู้
 2. ภายในตู้ให้มีป้ายดัชนีบ่งชี้แสดง รายละเอียดของ เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพื่อให้สะดวกในการ ค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน
 3. มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน/ วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็น ระเบียบ
 4. ในกรณีมีการจัดวางสิ่งของบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็น ระเบียบ มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ของที่วางบนตู้ได้ เช่น พระ ของประดับตกแต่ง ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน
 5. ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
 6. มีความสะอาดเรียบร้อย
 7. สามารถค้นหาวัสดุหรือเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายใน เวลา 30วินาที

มาตรฐานที่ 5

แฟ้มเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร

 1. รูปแบบสันแฟ้มมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อของหน่วยงานและดัชนีกับประจำแฟ้มตามที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานโดยใช้แบบอักษรประเภทเดียวกัน
 2. มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน
 3. จัดวางแฟ้มในชั้น/ตู้เก็บเอกสารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

มาตรฐานที่ 6

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

โต๊ะสำนักงาน

 1. มีป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณ ด้านหลังของ จอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของ CASE และด้านบนของ UPS (ถ้ามี)
 2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อ พ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งานต้องมีฐานยึดที่มี ความมั่นคงแข็งแรง
 3. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์หรือข้อความใด ๆ บน เครื่องคอมพิวเตอร์
 5. จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็น ระเบียบ
 6. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
 7. ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งใต้เครื่องปรับอากาศหรือใกล้น้ำหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความชื้นสูง

มาตรฐานที่ 7

อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)

โทรศัพท์ จุดวางเครื่องพริ้นท์เตอร์

 1. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องแสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจน
 2. โทรสารต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง และมีชื่อผู้รับผิดชอบ ประจำเครื่องโทรสาร
 3. ให้มีการแสดงหมายเลขติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัย
 4. เครื่องพรินท์เตอร์ต้องแสดงเบอร์โทรสำหรับติดต่อช่าง/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบและระบุชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่อง พรินท์เตอร์
 5. เครื่องถ่ายเอกสารต้องมีเบอร์โทรติดต่อช่าง/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและมีชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องถ่ายเอกสาร
 6. ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด
 7. สายไฟไม่ชำรุดและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
 8. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับกระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้ เป็นระเบียบ
 9. การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัย
 10. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
 11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งการจัดวาง อุปกรณ์
 12. มีกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานให้บุคคลใน หน่วยงานเข้าใจตรงกัน

มาตรฐานที่ 8

ห้องประชุม

มาตรฐานที่ 8 NA

มาตรฐานที่ 9

ห้องรับแขก/มุมรับแขก

พื้นที่รับแขก

 1. จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม
 2. มีความสะอาดไม่มีคราบสกปรก ไม่ชำรุดและพร้อมใช้งาน
 3. ระบุผู้รับผิดชอบ/ดูแล ห้องรับแขก/มุมรับแขก

มาตรฐานที่ 10

แผงสวิทไฟ

ป้ายแผงสวิทไฟ

 1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใด ที่ระบุตำแหน่งของหลอดไฟในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
 2. สวิทช์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด มีความ ปลอดภัย

มาตรฐานที่ 11

ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน

ห้องเก็บของสำนักงาน

 1. มีแผนผังแสดงตำแหน่งการจัดเก็บไว้ภายในห้องเก็บ ของเพื่อความสะดวกในการค้นหา
 2. มีป้ายชื่อระบุผู้รับผิดชอบ ระบุประเภทของวัสดุ- อุปกรณ์ อย่างชัดเจน
 3. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่แยกเป็น ประเภทไม่ปะปนกัน
 4. ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 5. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ
 6. ถ้ามีที่เก็บเป็นตู้ ชั้นให้ใช้หลักการเดียวกันกับตู้ ชั้นที่ เก็บของในห้องปฏิบัติงาน
 7. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) ที่มีอายุเกิน 1 ปี ที่จำเป็นต้องเก็บไว้ ให้จัดเก็บพร้อมระบุข้อความผู้ดูแล รับผิดชอบกำกับไว้ เช่น เก็บใส่กล่องมัดแล้วติดป้าย ข้อความผู้ดูแล
 8. พื้นที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่มีคราบสกปรก เศษ ขยะ ฝุ่นละอองและไม่มีหยากไย่
 9. มีช่องทางเดินเพื่อให้สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ของได้โดยสะดวก

มาตรฐานที่ 12

พื้นที่เตรียมอาหาร

NA

มาตรฐานที่ 13

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า/เครือข่าย

ภาพหลังการทำกิจกรรม 5ส

 1. มีป้ายแสดงชื่อผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน และข้อมูลในการติดต่อ ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกลาง (ศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทัล/ส่วนอาคารสถานที่/งาน บริการกลาง)
 2. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในห้อง รวมถึงไม่กีด ขวางต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
 3. พื้นที่และอุปกรณ์ภายในห้อง สะอาด ไม่มี หยากไย่ ฝุ่น และคราบสกปรก
 4. พื้นที่และสภาพห้องอยู่ในสภาพที่ไม่ ก่อให้เกิดอันตราย เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ไม่ชำรุด รั่วซึม

มาตรฐานที่ 14

การดูแลถังดับเพลิง

จุดวางถังดับเพลิง

 1. มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสำหรับ เป็นผู้ประสานหน่วยงานกลาง
 2. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการเข้าถึงถัง ดับเพลิงในระยะ 50 ซม.
 3. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ติดต่อเมื่อเกิดไฟไหม้ (0 7567 3392, 3392)

มาตรฐานที่ 15

ตู้น้ำดื่ม

จุดน้ำดื่ม

 1. จัดทำป้ายบ่งชี้จุดให้บริการ ตู้น้ำดื่มและระบุผู้ประสานงาน
 2. ตู้น้ำดื่ม ต้องมีถังพักน้ำทิ้งหรือท่อระบาย น้ำทิ้งที่อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน (น้ำไม่ล้นถังพัก)
 3. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปิด

มาตรฐานที่ 16

ถังขยะ

จุดวางถังขยะ

 1. ถังขยะภายในสำนักงาน มีขนาดเล็กมีถุง ขยะบรรจุภายในถัง ให้ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง เท่านั้น
 2. ถังขยะภายในสำนักงาน จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ ไม่กีดขวางทางเดิน
 3. ให้บ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะ (โดยไม่ ต้องติดบนพื้น เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ประจำวัน)
 4. จำนวนถังขยะให้มีจำนวนตามความเหมาะสมของหน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกโต๊ะหรืออาจจัดวางเป็นโซนพื้นที่

มาตรฐานที่ 17

พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร

ภาพหลังการทำกิจกรรม 5ส

 1. บริเวณรอบๆ อาคารต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายวางทิ้งไว้
 2. บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด บริเวณที่จอดมีความปลอดภัย และมีการกำหนดบริเวณที่ห้ามจอด (ถ้าจำเป็นต้องมี)
 3. ระบุวิธีการที่ทำให้หน่วยงานทราบจำนวน บุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ในหน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องสามารถทราบ สถานะความปลอดภัยรายบุคคลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 4. ระบุวิธีการในการสร้างวินัยในการจอดรถของ บุคลากรในหน่วยงานให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการสัญจรในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พลังงาน

จุดทิ้งขยะ

 1. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด พลังงาน การลดขยะ การประหยัดน้ำ ลด พลาสติกลดกระดาษ การแยกขยะ การรี ไซเคิล
 2. มีการเผยแพร่ให้ปรากฎในเว็บ green ของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบัน
 3. การแยกขยะให้ถูกประเภท
 4. ปิดไฟ/แอร์  ที่ไม่จำป็น เช่น ปิดไฟและแอร์เวลามีประชุมส่วน ไฟทางเดินที่ไม่จำเป็น
อาคารสหกิจศึกษา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328