dcc logo Footer

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์: 0 7547 6316-27 โทรสาร: 0 7547 6328