Before After

หน้าแรก 5s Green

Before-After

คณะกรรมการ

Self Audlt

การแบ่งพื้นที่

ผลประเมิน 5 ส

เป้าหมายการดำเนินงาน

แผน/ผล ปฏิบัติการ

มาตรฐานกลาง 5ส

Before

ประมวลภาพก่อนทำการ  Big cleaning

Big cleaning

ประมวลภาพ Big cleaning พื้นที่ส่วนรวม ร่วมกับส่วนพัสดุ

After

ประมวลภาพหลังการ  Big cleaning