Your Shopping Cart is empty.
   
Keywords
สวนสมุนไพร สมุนไพร ยา อุทยานพฤกษศาสตร์ อุทยาน สวน พืช
File Details
Published: 02/03/2021 Rating:
Category: ทัศนียภาพภาย ในมหาวิทยาลัย, อุทยานพฤกษศาสตร์ Viewed: 476 Downloads: 3
Color
                                          


Share
       

สวนสมุนไพร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ID : 44
Dislike 0

License:
FilePixelsSize
JPG 5000x3337px8.652 Mb


โครงการสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการริเริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 การจัดสร้างสวนสมุนไพรมาจากแนวคิดที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์ทางยา และพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบครบวงจร ทั้งในแง่การปลูก การเพาะขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ การดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน