ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.

  

ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการ นายวิเชียร มันเเหล่ รองผู้อำนวยการ นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวม 7 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน “ระบบและกลไกการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” พร้อมเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ร่วมบรรยายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คณะดูงาน ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการจัดตั้งคณะกรรมการ จากนั้นได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมสำนักงาน ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Leave a Comment